З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Поняття і завдання кримінального процесу.

Основні напрями судово-правової реформи в Україні.

Кримінально-процесуальна форма, її уніфікація та диференціація.

Критерії диференціації кримінально-процесуальної форми.

Поняття кримінально-процесуальних правовідносин, їх суб’єкти та зміст.

Класифікація кримінально-процесуальних правовідносин.

Питання кримінально-процесуальних гарантій в Конституції України, їх сутність та класифікація.

Поняття стадій кримінального процесу, їх система. Загальна характеристика кожної з них.

Поняття кримінально-процесуального права. Зв’язок з іншими галузями права та юридичними науками.

Наука кримінального процесу, її предмет і завдання. Зв’язок науки кримінального процесу із слідчо-прокурорською і судовою практикою.

Джерела кримінально-процесуального права України, їх види та засоби З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ тлумачення.

Конституція України, інші конституційні закони як основа реформування кримінально-процесуального законодавства.

Структура КПК України та її загальна характеристика.

Міжнародні правові акти та практика Європейського Суду з прав людини як джерела кримінально-процесуального права України.

Місце рішень Конституційного Суду України у системі джерел кримінально-процесуального права України.

Значення постанов пленуму Верховного Суду України для кримінального судочинства.

Поняття та сутність тлумачення норм кримінально-процесуального права.

Дія кримінального-процесуального закону у просторі і в часі. Зворотна сила кримінально-процесуального закону.

Гарантії прав особи в кримінальному процесі України і міжнародно-правових документах. Рішення Європейського суду з прав людини.

Моральні засади кримінально-процесуальної діяльності.

Поняття, значення З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ і класифікація принципів кримінального процесу.

Принцип особистої недоторканності в кримінальному процесі.

Принцип публічності /офіційності / в кримінальному процесі.

Принцип об’єктивної істини в кримінальному процесі.

Незалежність суддів і народних засідателів, підкорення їх тільки закону при відправленні правосуддя.

Принцип гласності і його значення в кримінальному процесі.

Принцип національної мови судочинства і його значення в кримінальному процесі.

Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, осудженому та виправданому права на захист.

Принцип презумпції невинуватості та його значення в кримінальному процесі.

Принцип змагальності та диспозитивності в кримінальному процесі.

Принцип усності й безпосередньості в кримінальному судочинстві.

Поняття суб’єктів кримінального процесу і їх класифікація.

Суд З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ та його функції у кримінальному процесі.

Процесуальний порядок забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві.

Правові підстави забезпечення безпеки осіб, які здійснюють провадження по кримінальних справах.

Процесуальний стан та повноваження прокурора в різних стадіях кримінального процесу.

Повноваження слідчого та його процесуальна самостійність.

Повноваження начальника слідчого відділу, зміст його правовідносин зі слідчим.Система органів дізнання, їх повноваження і завдання.

Процесуальний стан підозрюваного у кримінальному процесі.

Підозрюваний та забезпечення його процесуальних прав при затриманні та обранні запобіжних заходів.

Потерпілий, його права і обов’язки в кримінальному процесі

Справи публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. Загальна характеристика їх порушення та провадження.

Поняття обвинуваченого З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ та гарантії забезпечення його процесуального статусу в кримінальному процесі.

Захисник, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Допуск захисника до участі в справі. Категорія справ, по яких відмова від захисника не може бути прийнята.

Підстави, які виключають участь захисника у справі, та процесуальний порядок його усунення.

Поняття цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави та порядок його розгляду разом із кримінальною справою.

Цивільний позивач і цивільний відповідач. Їх права та обов’язки в кримінальному процесі.

Обставини, що виключають можливість участі в справі суддів, прокурора, слідчого і особи, що провадить дізнання. Порядок їх відводу.

Сутність доказування, його цілі З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ та завдання в кримінальному процесі.

Суб’єкти доказування у кримінальному процесі. Їх права та обов’язки.

Предмет і межі доказування в кримінальному процесі. Співвідношення між предметом та межами доказування.

Поняття доказів у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів.

Основні положення оцінки доказів у кримінальному процесі.

Класифікація доказів і її практичне значення в кримінальному процесі.

Свідок, його процесуальний статус. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки.

Показання свідків. Особливості їх перевірки та оцінки в кримінальному процесі.

Показання підозрюваного та їх оцінка.

Показання обвинуваченого, їх класифікація. Особливості їх перевірки та оцінки.

Показання З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ потерпілого, особливості їх перевірки та оцінки.

Порядок і підстави призначення експертизи. Випадки обов’язкового призначення експертизи.

Права, обов’язки і відповідальність експерта в кримінальному судочинстві.

Висновок експерта та його оцінка . Повторна й додаткова експертиза. Комісійна й комплексна експертизи.

Поняття речових доказів. Порядок їх залучення в кримінальний процес, особливості перевірки, оцінки та зберігання речових доказів.

Вимоги до протоколів та інших документів як джерел доказів, особливості їх перевірки та оцінки.

Процесуальний порядок застосування науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві.

Характеристика заходів процесуального примусу, їх види та загальні вимоги щодо їх застосування.

Взяття під варту: цілі, процесуальний порядок обрання та оскарження.

Поняття застави як запобіжного З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ заходу: цілі, підстави та процесуальний порядок обрання.

Суть і значення стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

Види рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Порядок їх прийняття та оскарження.

Нагляд прокурора і судовий контроль за законністю рішень в стадії порушення кримінальної справи.

Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі. Їх класифікація та особливості застосування.

Поняття і значення стадії досудового розслідування.

Дізнання у справах про тяжкі або особливо тяжкі злочини. Дізнання у справах про злочини що не є тяжкими або особливо тяжкими. Відмінності у порядку провадження.

Особливості провадження слідства у справі групою слідчих З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Поняття та види підслідності. Окремі слідчі доручення.

Підстави і порядок об’єднання справ у одному провадженні. Виділення справи в окреме провадження.

Процесуальний порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна в кримінальному процесі.

Строки в кримінальному процесі: поняття, види, класифікація. Порядок їх продовження, припинення, поновлення та зупинення.

Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченого.

Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення і допит обвинуваченого на досудовому слідстві.

Зміна і доповнення обвинувачення в стадії досудового слідства.

Поняття слідчих дій. Їх види і система.

Процесуальний порядок допиту свідків і потерпілих на досудовому слідстві.

Підстави З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ і порядок проведення огляду. Особливості прийняття рішень про окремі види огляду. Провадження освідування.

Обшук і виїмка. Підстави і порядок їх проведення. Особистий обшук.

Пред’явлення для впізнання і його види. Підстави і порядок проведення впізнання.

Особливості допиту неповнолітнього свідка і обвинуваченого (підсудного) на досудових і судових стадіях кримінального процесу.

Очна ставка, мета, підстави і процесуальний порядок провадження.

Відтворення обстановки і обставин події. Перевірка показань на місці. Завдання, підстави, порядок проведення.

Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи в досудових і судових стадіях кримінального процесу. Права підозрюваного, обвинуваченого і підсудного у разі призначення та проведення експертизи.

Процесуальний порядок накладення арешту на З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ кореспонденцію, зняття інформації з каналів зв’язку, їх огляд та виїмка.

Виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором і суддею причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.

Підстави, умови і процесуальний порядок зупинення досудового слідства. Порядок поновлення досудового слідства.

Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи в стадії досудового слідства. Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю та обґрунтованістю закриття кримінальних справ.

Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача з матеріалами справи у зв’язку із закінченням досудового слідства і передачею справи в суд.

Ознайомлення обвинуваченого і його З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ захисника із матеріалами справи у зв’язку із закінченням досудового слідства.

Структура, зміст і значення обвинувального висновку. Співвідношення обвинувального висновку і постанови про притягнення особи як обвинуваченої.

Повноваження прокурора при перевірці справи, що надійшла до нього з обвинувальним висновком.

Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею. Питання, що з’ясовуються в стадії попереднього розгляду справ суддею.

Рішення, що приймаються в стадії попереднього розгляду справи суддею. Питання, які підлягають вирішенню.

Стадія судового розгляду, її місце в системі кримінального процесу.

Процесуальне положення та повноваження прокурора у судовому розгляді кримінальних справ.

Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються щодо порушників порядку судового засідання З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Значення підготовчої частини судового розгляду та питання, які в ній вирішуються.

Суть, значення і процесуальний порядок судового слідства.

Межі судового розгляду та процесуальний порядок їх змін.

Підстави і процесуальний порядок повернення судом першої інстанції кримінальної справи на додаткове розслідування.

Судові дебати. Зміст виступу в них учасників судового розгляду.

Процесуальний порядок постановлення вироку – акту правосуддя.

Вирок суду, його структура, вимоги, що ставляться до нього як до акту правосуддя та його правові властивості.

Види вироків та особливості їх мотивування.

Окрема ухвала суду, підстави і порядок її винесення.

Підстави і процесуальний порядок закриття справи в судовому засіданні.

Протокол судового засідання, його зміст З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ і значення. Зауваження до протоколу, порядок їх принесення і розгляду.

Поняття апеляційного провадження та його загальна характеристика.

Строки й процесуальний порядок подання апеляцій на вироки, ухвали, постанови суду, що не набрали законної сили.

Доповнення, зміна, відкликання апеляцій та подання зауважень.

Учасники апеляційного провадження та їх процесуальне становище.

Процесуальні наслідки подання апеляції. Призначення справи до апеляційного провадження.

Процесуальний порядок розгляду кримінальних справ в апеляційній інстанції.

Судове слідство в апеляційній інстанції. Підстави та процесуальний порядок провадження.

Поняття апеляційних та касаційних підстав до скасування або зміни вироку.

Сутність та зміст істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстав до скасування вироку З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Особливості збирання, перевірки та оцінки доказів в апеляційному провадженні.

Рішення суду апеляційної інстанції та їх види.

Вирок (постанова) апеляційної інстанції та особливості його мотивування.

Поняття касаційного провадження, його загальна характеристика та відмінність від апеляційного перегляду.

Учасники касаційного провадження та їх процесуальне становище.

Строки та процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень.

Рішення суду касаційної інстанції, їх види та особливості мотивування.

Процесуальний порядок розгляду кримінальних справ у касаційній інстанції. Недопустимість “повернення до гіршого”.

Процесуальний порядок перегляду судових рішень у виключному провадженні.

Поняття і значення стадії виконання вироку в системі кримінального процесу. Види питань, які вирішуються в цій стадії.

Процесуальний порядок вирішення питань в стадії З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ виконання вироку.

Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру, його поняття та загальна характеристика.

Підстави та процесуальні умови застосування примусових заходів медичного характеру.

Види рішень суду щодо скасування або зміни примусових заходів медичного характеру та особливості їх мотивування.

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

Порядок розгляду справ про суспільно-небезпечні дії, вчинені особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності.

Поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах. Види та організаційні форми співробітництва галузі міжнародної правової допомоги.

Загальна характеристика видачі правопорушників. Принципи екстрадиційного процесу.


documentaqunkij.html
documentaqunrsr.html
documentaqunzcz.html
documentaquognh.html
documentaquonxp.html
Документ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ