Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом.

Непрямий метод базується на аналізі статей Балансу і Звіту про фінансові результати. Він дозволяє показати взаємозв'язок між різними видами діяльності підприємства, чистим прибутком і змінами в активах підприємства за звітний період.

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів.

Переваги методу:

1)дозволяє встановити відповідність між фінансовим результатом і чистим оборотним капіталом;

2)за його допомогою можна виявити найбільш проблемні місця у діяльності підприємства і розробити напрямки виходу з кризової ситуації.

Недоліки методу:

1)висока трудомісткість при складанні аналітичного звіту зовнішнім користувачем;

2)необхідність залучення внутрішніх даних бухгалтерського обліку (головна книга, журнали-ордери).

Прямий метод розрахунку використовується, як правило Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом., під час внутрішнього аналізу в рамках фінансового контролінгу для оцінки впливу руху грошових коштів на нинішню та потенційну ліквідність підприємства. За зовнішнього аналізу визначити чистий рух грошових коштів прямим методом неможливо за браком необхідної інформації, зокрема щодо грошових видатків підприємства на придбання сировини, матеріалів, на утримання персоналу тощо. Саме тому при оцінці кредитоспроможності чи інвестиційної привабливості підприємства використовується непрямий метод розрахунку, за якого використовується інформація, що міститься в офіційній звітності.

Етапи процесу управління грошовими

Потоками.

Процес управління грошовими потоками підприємства, охоплює такі основні етапи:

1. забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом. реалізувати принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства.

2. аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах (“центрах відповідальності”).

3. оптимізація грошових потоків підприємства. Така оптимізація є однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на підвищення їхньої ефективності в Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом. майбутньому періоді. Найважливішими завданнями, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є:1) виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;2)забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягами; 3)забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; 4)підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерованого господарською діяльністю підприємства.4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. Таке планування носить прогнозний характер у силу невизначеності ряду вихідних його передумов. Тому планування грошових потоків здійснюється у формі різноманітних планових розрахунків цих показників Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом. при різних сценаріях розвитку вихідних факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному).

5. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства. У процесі моніторингу поточної фін. діяльності контролюється виконання встановлених планових завдань з формування необхідного обсягу ГК та їх витрачання у передбачених напрямках. Рівномірність формування ГП в часі, здійснюються інші напрями контролю.

Виділяють і інший перелік етапів управління грошовими потоками підприємства: 1) планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішні фінансових документів;2) імплантація бюджету грошових потоків;3) контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом..


documentaqtqqpt.html
documentaqtqyab.html
documentaqtrfkj.html
documentaqtrmur.html
documentaqtruez.html
Документ Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом.